گل ها و گياهان زينت بخش خانه ها و باغچه هاي كوچك شما مي باشند، اين موجودات زنده و زيبا چه به صورت تزئيني گلداريا گلدان هاي هميشه سبز كه درون آپارتمان ها نگهداري مي شوند؛ نيازمند به شرايط خاص و نحوه نگهداري ويژه براي هر كدام از گل ها مي باشند كه مي توانيد با دانستن اين نيازها محيطي زيبا براي زندگي و به طبع گياهاني شاداب تر و سالم تر داشته باشيد.

گل ها و گياهان زينت بخش خانه ها و باغچه هاي كوچك شما مي باشند، اين موجودات زنده و زيبا چه به صورت تزئيني گلداريا گلدان هاي هميشه سبز كه درون آپارتمان ها نگهداري مي شوند؛ نيازمند به شرايط خاص و نحوه نگهداري ويژه براي هر كدام از گل ها مي باشند كه مي توانيد با دانستن اين نيازها محيطي زيبا براي زندگي و به طبع گياهاني شاداب تر و سالم تر داشته باشيد.
نور، نخستين و مهمترين نياز يك گياه براي غذاسازي است كه گياهان متفاوت به ميزان مختلفي از نور نياز دارند:
*نورمستقيم، كه بدون هيچ مانعي نور خورشيد به گياه مي خورد.
نور غيرمستقيم، كه نور فقط فضاي اتاق را روشن مي كند و به گياه مي رسد اما مستقيم بر روي آن نمي تابد.
* نور پخش شده يا فيلترشده، كه نور بوسيله يك واسط مانند يك شيشه مات يا پرده نازك عبوركرده و به گياه مي رسد.
آب، خاك هر گياه در فاصله هر دو آبياري به ميزان رطوبت نياز دارد، برخي به خاك كاملاً مرطوب و برخي نسبتاً خشك.